Vezetői kompetenciafejlesztés

Kattintson a részletekért a képzés címére!
Motiváció és teljesítménymenedzsment
Motiváció és teljesítménymenedzsment

A döntéshozatal pszichológiája, vezetési stílusok, a saját stílus beazonosítása, kortárs motivációelméletek megismerése.

Tematikai egységek:

 • Motiváció elméletek.
 • Az egyéni motivációk beazonosítása.
 • Teljesítménymenedzsment elméleti alapjai.
 • A teljesítmény menedzsment folyamata.
 • A teljesítményértékelés csapdái.
 • Az eredményes teljesítményértékeléshez szükséges kompetenciák.
 • Célkitűzés és teljesítményértékelés.
 • Teljesítmény megfigyelése és visszajelzése fejlesztési céllal.
 • A teljesítményértékelés módszerei.
Az eredményes vezetés alapja
Az eredményes vezetés alapja: Stratégiai tervezés és menedzsment

Vezetői alapismeretek, stratégiai tervezés lépéseinek megismerése, célok kitűzése, akcióterv készítés elsajátítása.

Tematikai egységek:

 • A vezetővé válás pszichológiai hatásai.
 • Vezetői kompetenciák és vezetői hiteleség.
 • Vezetői szerepek és vezetői alapfeladatok.
 • Tervezés, irányítás, szervezés, és feladatstrukturálás.
 • Motiválás, ellenőrzés, visszacsatolás.
 • A döntéshozatal módszertana.
 • Környezetelemzés: SWOT és PEST analízis.
 • Jövőkép és stratégiaalkotás.
 • Balanced Scorecard modell.
Helyzetfüggő vezetés módszertana
Helyzetfüggő vezetés módszertana

A helyzetfüggő vezetés alapjai és módszerei.

Tematikai egységek:

 • A vezetés fogalma, funkciói.
 • A vezetéselméletek fejlődése.
 • Vezetési stílusok, vezetői szerepek.
 • Helyzetfüggő vezetés alapjai.
 • A helyzetfüggő vezetés 3 legfontosabb készsége: helyzetfelismerés, rugalmasság, együttműködés a teljesítményért.
 • Helyzetfüggő vezetés 4 szakasza.
 • Helyzetfüggő vezetés a gyakorlatban.
 • A szervezeti vezetés feltételrendszere.
A vezető, mint a szervezeti kultúra motorja
A vezető, mint a szervezeti kultúra motorja

A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék, mit jelent a vállalati kultúra, megismerjék az egyes kultúra típusokat, megismerjék és megértsék, melyek a meghatározó elemei a szervezeti kultúrának, tudatosítsák saját vezetői szerepüket, feladatukat és felelősségüket a szervezeti kultúra formálásában.

Tematikai egységek:

 • Kultúra meghatározása.
 • A nemzeti kultúrák Hofstede féle világtérképe.
 • Mit jelent a vállalati kultúra?
 • Schein Jéghegy modellje.
 • Kultúra meghatározó elemei egy szervezetben.
 • Domináns vs szubkultúra.
 • Kultúra típusok.
 • Szervezeti kultúra formálása.
 • Kultúra és vezetés.
Vezetői viselkedési és döntéshozatali minták
Vezetői viselkedési és döntéshozatali minták

A képzés célja, hogy fejlődjön a résztvevők önismerete, képesek legyen a saját produktivitásuk, teljesítményük növeléséhez szükséges viselkedési erősségeik, motivációs értékeik, döntéshozatali preferenciák felismerésére, megértésére és a teljesítményük fokozására az erősségeikre való fókuszálás segítségével.

Tematikai egységek:

 • A személyiség jéghegy modellje: látható és láthatatlan elemek.
 • Személyes viselkedési erősségek beazonosítása a vezetői munkában az Innermetrix DISC modell alapján.
 • A motiváció hét aspektusa Dr. Gordon Allport elmélete alapján.
 • Döntéshozatali stílusok: Empatikus, Praktikus, Analitikus gondolkodási aspektusok..
 • Az egyéni úgy nevezett természetes tehetségek feltérképezése, ami alapján az egyén, mint vezető gondolkodik és döntéseket hoz.
Változásmenedzsment
Változásmenedzsment – a vezető, mint változásmenedzser

A képzés célja, hogy a résztvevők a saját szervezetükön belül felismerjék és vállalják a változás szükségszerűségét, képessé válnak a szervezet változásait kreatív módon kezdeményezni és végrehajtani, képessé válnak felmérni a változás mikéntjét, kiváltó okait és lehetséges kimeneteit, valamint változás vállalatra vetített pozitív vagy negatív hatásait figyelembe véve meghatározni a megfelelő stratégiát.

Tematikai egységek:

 • A változás és változtatás folyamata, hatásai.
 • Változás – válság – krízis.
 • Változáskezeléséi stratégiák.
 • Személyes vezetés gyakorlata és módszerei a változáskezelésben.
 • Hatékony vezetői stílusok a változások kezeléséhez.
 • Segítő és akadályozó tényezők.
 • Változással szembeni ellenállás és aggályok kezelése.
 • Változásokból adódó konfliktusok (egyéni, csoport és szervezeti szinten).
 • Csoportdinamikai folyamatok változások és konfliktusok idején.
 • Pozitív attitűd kialakítása a változással szemben.
 • A változás sikeres megvalósítása a szervezetben.
Vezetés magasabb szinten
Vezetés magasabb szinten - A Jól teljesítő szervezet (JTSZ) modellje és működése

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a jól teljesítő szervezet modelljét, jellemzőit, fő és aldimenzióit, képesek legyenek saját szervezetük esetében felismerni, mely tényezők, dimenziók esetében van szükség a beavatkozásra a szervezet eredményességének növelése érdekében, megismerjék a jól teljesítő szervezet ismérvei szerinti működtetés módszereit.

Tematikai egységek:

 • A Jól Teljesítő Szervezet ismérvei és jellemzői.
 • Információ áramlás, és nyílt kommunikáció működése.
 • Jövőkép.
 • Vevői eredmények nyomon követése szervezeti és munkatársi szinteken.
 • Struktúrák: folyamatok, ösztönzés.
 • Munkakörnyezet.
 • Felelősség és Döntéshozatal értelmezése.
 • Tanulás és fejlődés szervezeti és egyéni szinteken.
 • Vezetői működés.
 • A vállalat, szervezet megítélése.
Csapatok hatékony vezetése
Csapatok hatékony vezetése

A képzés célja, hogy fejlődjön a részvevők csapatok vezetéséhez szükséges vezetői attitűdje, képességeik és készségeik, képesek legyenek a különböző csoportszerepek beazonosítására, megismerjék a csoportdinamikai folyamatokat, szociális struktúrájukat, a csoportok belső viszonyait, képesek legyenek a célok, motivációk és együttműködési lehetőségek kidolgozására, képesek legyenek saját vezetői szerepük tudatos alakítására, a megfelelő munkacsoport kultúra kialakítására.

Tematikai egységek:

 • A csapatépítés alapelvei.
 • Csoportdinamika és a csoportfejlődés szakaszai.
 • A csoporton belüli kommunikációs minták különbözősége.
 • A csoportszerepek kialakulása, jellemzőik felismerése, és alkalmazásuk a csapatmunka sikerének érdekében.
 • A gyors és helyes csoportdöntést akadályozó tényezők felismerése.
 • Csoporton belüli konfliktusok megelőzése, konfliktuskezelési technikák a csoportban.
 • Értékek és normák szerepe a csoportidentitás fejlődésében.
 • A hatékony team: Belbin féle csoportszerepek.
 • A csapat filozófiája a TEAM = Together Everybody Achieves More.
 • A sikeres csapatok működését akadályozó tényezők.
Hatékony értekezlet vezetés és prezentációs technikák
Hatékony értekezlet vezetés és prezentációs technikák

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák a hatékony értekezlet vezetés módszertanát, megismerjék a professzionális előadás és üzleti prezentáció elemeit és képessé váljanak azok alkalmazására, elsajátítsák a sikeres prezentációk megtartásához szükséges ismereteket, technikákat, módszereket, képesek legyenek a helyzettől és a célközönségtől, valamint az előadás céljától függően önállóan kreatív figyelemfelkeltő prezentációk készítésére, változatos eszközök használatával (pl. PowerPoint/Prezi felhasználásával).

Tematikai egységek:

 • Értekezletvezetés. Hatékony értekezletvezetési technikák.
 • Csoportos döntéshozatal módszertana.
 • Befolyásolási technikák az értekezletvezetés során.
 • A prezentáció dinamikája és felépítése a figyelemfelkeltéstől a hatásos befejezésig.
 • A hatáskeltés személyi és tárgyi feltételei, technikái.
 • Előadói stílusok.
 • A prezentációt segítő technikák: retorikai elemek, kulcsüzenetek elhelyezése, a hallgatóság bevonása az előadásba, szemléltető eszközök elhelyezése, használata.
 • A professzionális prezentáció felépítése. A sikeres előadás nyolc lépése.
 • Önálló prezentációkészítés a PowerPoint/prezi segítségével.
 • A prezentációt segítő kommunikációs csatornák, retorikai elemek, szóbeliség, a meggyőzőerő és hitelesség nyelvi eszközei.
 • Nyelvi fordulatok a hallgatóság kérdéseinek, kritikus megjegyzéseinek, negatív reakcióinak kezelésére.
 • Technikai bakik áthidalásának technikái.
 • A prezentációk, előadások protokollja.
 • A lámpaláz leküzdésének lazító- és légzéstechnikái.
 • Vizuális eszközök hatékony használata és elhelyezése.
 • A nem verbális jelzések formái, funkciói és szabályozási módjai az üzleti retorikában.
Projektek vezetése, projektmenedzsment ismeretek
Projektek vezetése, projektmenedzsment ismeretek

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a projektmenedzsment elvi alapjait és gyakorlati módszereit, képesek legyenek a projektek átgondolt tervezésére, szervezésére és megvalósítására.

Tematikai egységek:

 • A változásokkal szembeni ellenállás okai.
 • A projektek szereplői.
 • A projektek előkészítése.
 • A projekt szervezet, működés és csapatépítés.
 • A projektmenedzsment kompetencia rendszere.
 • Feladatok, források, döntési kompetenciák viszonya.
 • Projekt probléma, kockázat és változásmenedzsment.
 • Projekt kontrolling, teljesítmény és minőségmenedzsment.
 • Projekt zárás és értékelés.
Tárgyalástechnika a gyakorlatban
Tárgyalástechnika a gyakorlatban

Értekezletvezetés, az előadói készség, a külső környezet kihasználása, a modern technikai eszközök hatékony felhasználása

Tematikai egységek:

 • A tárgyalási szituáció elemei, az üzleti tárgyalások felépítése.
 • Tervezési technikák, módszerek a hatékony tárgyalások levezetésére, kiemelten a 8 fázisú tárgyalási modell.
 • Felkészülés a tárgyalásra: az információk forrásai.
 • A non-verbális kommunikáció szerepe az üzleti tárgyaláson.
 • A tárgyalás egyes szakaszainak tartalma és módszertana.
 • Hatékony kérdezés, aktív figyelem alkalmazása tárgyalás közben.
 • A tárgyalópartnerek alkalmazott befolyásolási stílusa és a tisztességtelen/trükkös technikák felismerése.
 • A különböző személyiségtípusok felismerése és a rájuk szabott kommunikáció eszköztára.
 • Az önérvényesítő tárgyalási stratégia és a meggyőző kommunikáció technikái.
 • A különböző személyiségtípusok felismerése és a rájuk szabott kommunikáció eszköztára.
 • Eredményközpontú tárgyalástechnika és a TELA modell.
 • A üzleti tárgyalás értékelése és utómunkálatai.
Hatékony időgazdálkodás és delegálás
Hatékony időgazdálkodás és delegálás

Tervezés, irányítás, szervezés és feladat-strukturálás

Tematikai egységek:

 • A SMART cél és a célpiramis.
 • Napi időkerék.
 • Személyes hatékonyság javítása, a fontos-sürgős mátrix alkalmazásával.
 • Az idő és feladattervezés: napi és heti időterv.
 • Az önmegfigyelés eszközei: állapotfelmérés, időrabló tevékenységek, „szabadidő” kihasználás.
 • A hatékony időmenedzsment eszközei, checklisták készítése
 • Tervezés, irányítás, szervezés és feladat-strukturálás
 • ABC analízis és Eisenhower mátrix.
 • Pareto elv alkalmazása az időgazdálkodásban.
 • A halogatás okai: Premack elv.
 • A hatékony delegálás módszertana.
 • A delegálás 7 szabálya.
Munkatársak professzinális kiválasztása és fejlesztése
Munkatársak professzinális kiválasztása és fejlesztése

A szervezet erőforrásaihoz alkalmazkodó kiválasztási, képzési programok megtervezése és lebonyolítása. A vállalati fluktuáció csökkentése, a dolgozói lojalitás növelése.

Tematikai egységek:

 • A személytípusok és a szakmai pályafutás, karrier között fennálló összefüggések megismerése.
 • Az egyén pszichológiai preferenciáinak összehangolása a munkakörrel, a szervezeti struktúrával és a munkahellyel.
 • A leghatékonyabb keresési módszerek megismerése és a szervezet számára legmegfelelőbb kiválasztása.
 • Önélerajz-elemzés, szűrés.
 • Interjú- és AC forgatókönyv összeállítása és levezetése.
 • Összefoglaló jelentések készítése az interjúkról és a kiválasztás folyamatáról.
 • Írásbeli visszajelzés a résztvevőknek a kiválasztási folyamat eredményéről.
 • Egyéni fejlesztési tervek és a képzési terv összeállítása.
A vezető mint coach
A vezető mint coach

A coach szerepkör és a coaching eszköztár megismerése, a vezető coaching szemléletének fejlesztése.

Tematikai egységek:

 • A coach feladata és szerepe.
 • A coaching–szemléletű vezető tevékenységének jellemzői.
 • Az adaptív coaching típusai: direktív, no-direktív coaching, alkalmi és folyamatos coaching, specifikus és általános coaching.
 • A coaching folyamat lépései és technikája: határok, buktatók felismerése, a coach – coachee kapcsolat kialakítása.
 • A coaching eszköztára.
 • A helyzetfüggő vezetés a coaching összefüggései.
 • A motiváció és a coaching szemléletű vezetés összefüggései.
 • A vezetői és a coach attitűd különbségei.
 • A coaching szemléletű vezetés szerepe a munkatársak fejlesztésében.
Az oldalon olyan témajavaslatokat mutatunk be, melyek az eddigi tapasztalataink, és a hozzánk érkező visszajelzések alapján hasznosak lehetnek, hozzájárulhatnak a vezetők hatékonyságának növeléséhez, a szervezeti célok megvalósításához.

A bemutatást a teljesség igénye nélkül tesszük, az itt megjelölt témakörökön kívül örömmel fejlesztünk a szervezet egyedi kéréseinek megfelelően más tematikus programokat is.