Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig, részletes tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a


Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.
székhelye: 3400 Mezőkövesd, Zsófia u. 33.,
továbbiakban mint Adatkezelő

az önkéntesen megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása, illetve jelentkezés esetén felnőttképzéshez kapcsolódó dokumentáció elkészítése, tájékoztató küldése, kapcsolatfelvétel céljából kezelje. Különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatásokkal, képzésekkel kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet, illetve egyéb marketinganyagot küldjön, valamint ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. statisztikai kiértékeléshez, piackutatási célokra, szolgáltatásai fejlesztéséhez felhasználja.

A hozzájárulásom visszavonásig érvényes.

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján e-mailen kaphatok megkeresést, tájékoztatást a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. részéről, és csak hozzájárulásom esetén bocsájtják rendelkezésemre az adott szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a kontaktmuhely.hu honlapon bővebb tájékoztatást kérő, jelentkezési lapot kitöltő, ajánlatot kérő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Mindez magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

Adatkezelési alapfogalmak

személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország:
minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Kezelt személyes adatok köre:

A Felhasználó az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg az oldalon található űrlapok igénybevételével:

- a felhasználó neve – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
- e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése
- telefonszáma – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

További személyes adatok (szül. hely és idő, anyja neve, lakcím) megadására képzésre jelentkezés esetén kerül sor, amely adatoknak a kezelésével kapcsolatban a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. az alább ismertetett adatkezelési tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Adatkezeléssel érintettek köre:

- hírlevélre feliratkozók
- bővebb tájékoztatást kérők
- képzésre jelentkezők

Adatkezelési tájékoztató

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft., mint a kontakmuhely.hu domain néven elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és Weboldalról elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt.

A honlapon megjelenített információkat a portál üzemeltetője, a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Weboldal üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak. A Weboldal használata a személyes adatok megadása nélkül is lehetséges, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésre további információt tudjunk biztosítani Felhasználóinknak.

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. honlapjának látogatása során technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából jogosult rögzíteni a látogatók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. A honlap használatával a Felhasználó elfogadja ezeknek az anonimizált adatoknak a rögzítését.

Adatkezelési alapelvek:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
- 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
- 2016/679 Európai Parlament és Tanács Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Mindezekből kiemelendőek az alábbi elvek:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy
b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat; adatvédelmi incidens történtéről, körülményeiről, hatásáról, megtett intézkedésekről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. honlapján különleges adatot nem kér, és nem gyűjt felhasználóiról.

A honlapon feliratkozók, ajánlatot kérők, bővebb tájékoztatást kérők tudomásul veszik, hogy a honlap szolgáltatásait önkéntesen használják.

Törvényi felhatalmazás alapján a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és ha annak minden feltétele adott, úgy a keresésnek eleget tesz. Ezt a Felhasználó tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. az egyes Felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Amennyiben a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzést folytat, úgy törvényen alapuló adatkezelése során a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdése szerint statisztikai célból köteles adatot szolgáltatni és a 21. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az adatokat a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 20. § (1) b) pontja értelmében a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft-nek adatot kell szolgáltatnia. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontja értelmében a számla kötelező adattartama többek között a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe (a kiállítás évét követő ötödik év utolsó napjáig történő adatkezeléssel), így a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. ezen adatok kezelése körében is eljár. Ezen esetekben az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést a jogalkotó törvényben határozta meg.

Ha a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. nem a törvényi kötelezettsége alapján kezeli az érintett adatait, ez esetben mindenkor az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett hozzájárulásával teszi. A tanfolyamra jelentkezés a jelentkezési lapon szereplő adatok kezeléshez való hozzájárulást jelenti.

Az Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője: Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Zsófia u. 33.
Cégjegyzékszám: Cg.05-09-019727
Képviseli: Tóthné Márton Gabriella ügyvezető
E-mail címe: kontakt@kontakmuhely.hu
Telefonszáma: 06-30/238-2393
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-79362

Adatbiztonság:

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. biztosítja a személyes adatok biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a személyes adatok megfelelő szintű védelmét garantálják.

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
- ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett tiltakozásának megalapozottságát állapítja meg, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. köteles megtéríteni az általa az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt. Az érintett sérelemdíjat követelhet, amennyiben a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti.

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatvédelmi Irányelvek:

A Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a Felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról, időtartamáról és elveiről.

Hírlevél adatkezelési szabályzat

A hírlevélre történő feliratkozás vonatkozásában az adatszolgáltatás önkéntes.

A hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott adatait – így különösen, de nem kizárólagosan nevét, e-mail címét –a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. a hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése céljából a hírlevélre történő feliratkozás tartama alatt – az ahhoz szükséges mértékben nyilvántartsák és kezeljék.

A hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése során adatfeldolgozásra jogosult a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. megbízásából a SalesAutopilot Kft. (1024 Budapest Margit krt. 31-33. félemelet 4.)

A hírlevél küldési szolgáltatás során a Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezésének megfelelően (az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) jogosultak a jelen feliratkozással tudomásukra jutott személyes adatot kezelni.

A megadott adatokat az adatkezelő a hírlevél küldési szolgáltatás végzésétől eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelheti. A Felhasználó hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy számára.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Felhasználó bármikor – korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – elektronikusan az kontakt@kontaktmuhely.hu, illetve a hírlevélben jelzett módon megtilthatja, melyet az Adatkezelő minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a Felhasználó részére. A hírlevélről történő leiratkozás alapján a nyilatkozó nevét és minden egyéb, a hírlevélre való feliratkozás kapcsán megadott – személyes adatát az adatkezelő a nyilvántartásból haladéktalanul törli, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldenek.

A 2011. évi CXII. törvény alapján az adatkezelés vonatkozásában a Felhasználónak az alábbi jogai és érvényesítési lehetőségei vannak:

- tájékoztatás
- helyesbítés
- törlés, zárolás
- betekintés
- tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (2011. évi CXII. törvény) tartalmazza.

További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk a kontakt@kontakmuhely.hu e-mail címen.

Amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk

Személyes adatai megsértése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 14-23.§, valamint az 52-71.§ tartalmazza.

Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatkezelési Nyilatkozatot és Tájékoztatót, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatkezelési Nyilatkozat és Tájékoztató szerinti kezeléséhez hozzájárult.