parallax background

Engedélyezett képzések

Engedélyezett képzések

A felnőttképzési törvénynek megfelelő számos engedélyezett képzési programmal rendelkezünk, amelyek alkalmasak mind a munkatársak mind a vezetők fejlesztésére.

Kattintson a részletekért a képzés címére!

Engedélyezett képzések

Az eredményes személyközi kommunikáció alapjai

Ezen 20 órás kommunikációs alapozó képzésünk eredményeként a résztvevők képesek lesznek arra, hogy tudatosabbak legyenek mind a verbális, mind a nonverbális kommunikációjukban az üzleti interakciók során. Megismerik és gyakorolják a kommunikáció érzelmi, motivációs, információs és ellenőrzési funkcióját, fejlődik az asszertív kommunikációjuk. Gyakorlati feladatokon és szituációkon, valamint esettanulmányokon keresztül vezetjük végig a résztvevőket a képzés témakörein.

Témakörök

 • A kommunikáció fogalma, célja, eszközrendszere.
 • A sikeres kommunikáció feltétele.
 • A verbális, vokális és non-verbális kommunikáció fejlesztése, különös tekintettel a videotechnikás csatornákon bonyolított kommunikációra (légzéstechnikára, beszédérthetőség, intonáció...).
 • A kommunikációban megjelenő kulturális különbségek szerepe az üzleti életben.
 • Az interkulturális különbözőségből fakadó sztereotípiák, attitűdök és előítéletek.
 • A testbeszéd értékelő és megtévesztő jelei, a leggyakrabban használt gesztusok értelmezése.
 • Üzleti etikett a tárgyalások során.
 • Támogató és gátló személyészlelési funkciók.
 • A konfliktusok lehetőségének csökkentése, megelőzése, a feszültségmentes, hatékony együttműködés megteremtése az interakciókban.

Hatékony kommunikáció

A képzés eredményeképpen fejlődik a résztvevők online és offline kommunikációs kompetenciája, valamint a tárgyalási és konfliktuskezelési készségeik. Elsajátítják az asszertív, személyiségtípusokra épített kommunikáció technikáját, mellyel eredményesebb tárgyalópartnerekké válhatnak.

A COVID-19 következtében megváltoztak a tárgyalási és értekezletvezetési szokások, nagyobb teret kapott az online csatornákon való mindennapi kommunikáció. Ezért az infokommunikációs modulba az online térben való hatékony kommunikáció fejlesztését, a videotechnikával bonyolított megbeszélések és tárgyalások vezetését is beépítettük.

A képzés moduljai:

Modulok Elmélet Gyakorlat Összesen
Infokommunikációs ismeretek fejlesztése 4 tanóra 12 tanóra 16 tanóra
Asszertív kommunikáció és konfliktusmenedzsment 4 tanóra 12 tanóra 16 tanóra
Tárgyalástechnika 4 tanóra 12 tanóra 16 tanóra
Partnerorientált viselkedés és kommunikáció 4 tanóra 12 tanóra 16 tanóra
Összesen 16 tanóra 48 tanóra 64 tanóra

Képzésünk gyakorlati feladatokon és esettanulmányokon keresztül vezeti végig a résztvevőket az egyes tananyagegységeken, így könnyebben érhető el az új tudások beépülése.

Fontos cél, hogy

 • felismerjék a konfliktus forrását és fajtáját (mi van a tünetek mögött?),
 • a helyzetnek megfelelően alkalmazzák a különböző konfliktuskezelési stratégiákat és technikákat,
 • képesek legyenek eredményesen kezdeményezni konfliktussal terhelt beszélgetést,
 • képesek legyenek tudatosan felkészülni a partner igényeire és a várható reakcióira,
 • a tárgyalási folyamatban tudatosan alkalmazzák a hatékony tárgyalástechnikai elemeket,
 • megtanulják a saját érdekeik megfelelő képviseletét a partner érdekeinek maximális figyelembe vétele mellett, azaz a nyertes-nyertes kommunikációt,
 • felismerjék a különböző személyiség típusokat és ennek megfelelően kapcsolódjanak a partnerhez a hatékonyabb kommunikáció érdekében,
 • elsajátítsák a feszült helyzetek, problémás ügyek kezelésére és feloldására alkalmazható kommunikációs technikákat.

Személyes hatékonyság javítása

A 32 órás képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a személyes hatékonyság fejlesztésének lehetőségeit, eszközeit.

A képzés eredményeként képesek lesznek a megfelelő időbeosztás és hatékony működés legzavaróbb tényezőinek azonosítására és kiküszöbölésére, a prioritások felállítására, valamint a feladatok szelektálására. A GTD®(Getting Things Done) módszer megismerése abban segíti a résztvevőket, hogy ne csak az idővel gazdálkodjanak, hanem a gondolataik között is rendet tegyenek. A megtanult technikákkal növelni tudjuk hatékonyságunkat és oldjuk belső feszültségeinket.

Témakörök:

 • A rossz időgazdálkodás tünetei.
 • Analízis, azaz az önmegfigyelés eszközei: állapotfelmérés, időrabló tevékenységek, „szabadidő” kihasználás.
 • A SMART cél és a célpiramis.
 • Tervezés, irányítás, szervezés és feladat-strukturálás.
 • Személyes hatékonyság javítása: ABC analízis és Eisenhower mátrix.
 • A Pareto elv alkalmazása az időgazdálkodásban.
 • A halogatás okai és leküzdési útjai: a Premack elv.
 • A GTD®(Getting Things Done) módszertana.

Szervezeti eredményesség fejlesztése

Hogyan javíthatunk a szervezeti eredményességen?

Ha a csapatunk tagjai partnerorientált attitűddel közelítenek a helyzetekhez és ennek megfelelően viselkednek a mindennapokban? Ha az állandóan változó környezetünkhöz jól tudunk alkalmazkodni és képesek vagyunk a szinte folyamatos változásvezetésre? Ha tudunk projektszemléletben gondolkodni, szerveződni és működni? Ha mielőbb elfogadjuk és beépítjük a technológiai fejlődés adta lehetőségeket? Ha vezetőink és munkatársaink képesek a konfliktusok megfelelő kezelésére? Ha a szervezet jó érdekérvényesítési képességekkel bír?

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az eredményes szervezet modelljét és jellemzőit, és ennek szellemében működjenek a mindennapokban. Azaz a fent kérdéskörökben megfogalmazott kompetenciák együttesének fejlesztése a cél.

Ezen komplex képzésünk eredményeként fejlődnek az érintett témakörökben a személyes – és ennek megfelelően a szervezeti - kompetenciák A témák folyamatos fókuszban tartása, és összekapcsolása a gyakorlati feladatok mentén, hatékonyan támogatja az új működési mechanizmusok beépülését a szervezeti kultúrába.

Modulok Elmélet Gyakorlat Összesen
Konfliktuskezelés módszertana 4 tanóra 16 tanóra 20 tanóra
Érdekérvényesítő attitűd és alapkompetenciák 4 tanóra 16 tanóra 20 tanóra
Partnerorientált attitűd 4 tanóra 16 tanóra 20 tanóra
Változások kezelése és vezetése 4 tanóra 16 tanóra 20 tanóra
Projektszemléletű működés megerősítése 4 tanóra 16 tanóra 20 tanóra
Infokommunikációs alapismeretek az ipar 4.0. szellemében 4 tanóra 16 tanóra 20 tanóra
Összesen 28 tanóra 92 tanóra 120 tanóra
Változásmenedzsment - A változások hatékony bevezetése és kezelése

A 16 órás képzés célja, hogy a résztvevők

 • megértsék a változás folyamatát és annak hatásait a szervezeti szereplőkre,
 • felismerjék azon erősségeiket, amelyre biztonsággal támaszkodhatnak a változás okozta káoszban,
 • elsajátítsák azokat a technikákat, amelyekkel sikeresen kezelhető az ellenállás és az egyéni aggályok,
 • eszközöket kapjanak ahhoz, hogyan menedzselhetőek a változás okozta káoszban az emberek és a folyamatok.

A képzésen különböző gyakorlatokon és esettanulmányokon keresztül valósítjuk meg a résztvevők változásmenedzselési kompetenciáinak fejlesztését.

Részletek a tematikából:

 • A változás pszichológiája.
 • A változás menedzselése Kotter „szemüvegén” keresztül.
 • A változással szembeni akciók és reakciók; ellenállás és aggálykezelés.
 • A változásmenedzser és a változásvezető team szerepe és feladatai.
 • Vezetési, szervezési, kommunikációs feladatok a változások.
 • A változásmenedzsment programok kritikus tényező.
 • A változási folyamat nyomon követése.
 • Változás=fejlődés, azaz a tanulószervezeti modell.

A jól teljesítő szervezet kompetenciái
Óraszám: 200 óra, 20 nap

Tananyagegységek, mindegyik 20-20 órás

 • 1. Asszertív kommunikáció és konfliktusmenedzsment
 • 2. Tárgyalástechnika, érdekérvényesítő attitűd és alapkompetenciák
 • 3. Hatékony prezentáció
 • 4. Partnerorientált viselkedés
 • 5. Motiváció és teljesítménymenedzsment
 • 6. Változásmenedzsment
 • 7. Vezetői erősségek beazonosítása
 • 8. Projektek vezetése
 • 9. Infokommunikációs ismeretek
 • 10. Ipar 4.0

Szervezeti eredményesség fejlesztése
Óraszám: 120 óra, 12 nap

Tananyagegységek

 • 1. Asszertív kommunikáció és konfliktusmenedzsment – 20 óra
 • 2. Tárgyalástechnika, érdekérvényesítő attitűd és alapkompetenciák – 20 óra
 • 3. Partnerorientált viselkedés – 20 óra
 • 4. Változásmenedzsment – 20 óra
 • 5. Projektek vezetése – 10 óra
 • 6. Infokommunikációs ismeretek – 20 óra
 • 7. Ipar 4.0 – 10 óra

Hatékony vezető – hatékony munkatárs
Óraszám: 320 óra, 32 nap

Tananyagegységek, mindegyike 16 órás

 • 1. Érzékenyítés – a rugalmas foglalkoztatási formák és megváltozott munkaképességű munkavállalók elfogadására
 • 2. Az eredményes személyközi kommunikáció alapjai
 • 3. Az eredményes üzleti kommunikáció alapjai
 • 4. Hatékony szervezeti kommunikáció
 • 5. Konfliktusmenedzsment
 • 6. Ügyfélorientált hozzáállás fejlesztése
 • 7. Értékesítési attitűd és alapkompetenciák fejlesztése
 • 8. Tárgyalástechnika a gyakorlatban
 • 9. A sikeres üzleti prezentáció
 • 10. Hatékony időgazdálkodás és delegálás
 • 11. Stratégia és vezetés: az eredményes vezetés alapjai
 • 12. Hatékony menedzsment: leadership és motivációs elméletek
 • 13. Hatékony értekezletvezetés és prezentáció
 • 14. Munkatársak professzionális kiválasztása
 • 15. Csapatok hatékony vezetése
 • 16. Változások hatékony bevezetése és kezelése
 • 17. A vezető, mint coach
 • 18. Projekt szemléletű munkaszervezési módszerek
 • 19. Stresszkezelés
 • 20. Internet és kommunikáció

IV. Vezetés magasabb szinten
Óraszám: 60 óra, 6 nap

Tananyagegységek, mindegyik 20-20 órás

 • 1. Vezetés magasabb szinten
 • 2. A vezető, mint a szervezeti kultúra motorja
 • 3. Helyzetfüggő vezetés elmélete és gyakorlata

Hatékony egyéni és szervezeti kommunikáció
Óraszám: 16 óra, 2 nap
Változások hatékony bevezetése és kezelése
Óraszám: 16 óra, 2 nap
Hatékony konfliktuskezelés, időgazdálkodás és érzékenyítés
Óraszám: 60 óra, 6 nap

Tananyagegységek, mindegyik 20-20 órás

 • 1. Konfliktuskezelés
 • 2. Időgazdálkodás
 • 3. Érzékenyítés