parallax background

Munkatársi tréningek

Munkatársi tréningek

A Kontakt Műhelyben azt valljuk, hogy egy tréning akkor lehet igazán sikeres, ha a résztvevők az élmények, gyakorlatok és elméleti tudásanyagok olyan egyvelegét kapják meg, amely képessé teszi őket a rövid- és hosszútávú fejlődésre egyaránt.

Hiszünk a műhelymunka erejében, a közös alkotás örömében, tiszteljük a kreativitást és a gondolkodást.

Gyakorlatorientált képzéseinket ezen alapelvek mentén építjük fel.

Az oldalon olyan témajavaslatokat mutatunk be, melyek az eddigi tapasztalataink, és a hozzánk érkező visszajelzések alapján hasznosak lehetnek a munkatársak kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Kattintson a részletekért a képzés címére!
Munkatársi tréningek

Munkatársi tréningek

Asszertív kommunikáció
Az asszertív kommunikáció elsajátítása, eszköztára

Tematikai egységek:

 • A kommunikáció fogalma, célja, eszközrendszere, a sikeres kommunikáció feltétele.
 • Az agresszív, alárendelődő és asszertív kommunikáció jellegzetességei és összefüggései.
 • Az asszertív kommunikáció jellemzői, jelentősége, az asszertív egyének jellemzői.
 • Non-verbális kommunikáció - A félreérthető és félreértelmezhető fordulatok felismerése és elkerülése.
 • Az aktív odafigyelés, értő figyelem elsajátítása .
 • A sikeres, nyílt és őszinte szóbeli kommunikációhoz szükséges kérdező és visszajelző technikák.
 • A pozitív kifejezések és kerülendő kifejezések szóban és írásban.
 • Önérvényesítő technikák.
 • A kapcsolatokat erősítő és gyengítő kommunikáció jellegzetességeinek felismerése, és helyzetfüggő kezelése.
 • Az asszertív technikák tudatos használata lépésről lépésre.

Konfliktusmenedzsment
A konfliktusok okai, és fajtáinak megismerése, a konfliktusos helyzetek megoldása

Tematikai egységek:

 • Probléma vagy konfliktus?
 • A konfliktusok kiváltó okai: tényszerűség hiánya, előítéletek és feltételezések buktatói, a kommunikációs hibák, eltérő látásmód, eltérő igények és szándékok, különböző értékrend.
 • A konfliktusok jelei és szakaszai.
 • Konfliktusok fajtái és megelőzésének vagy kezelésének lehetőségei.
 • Konfliktuskezelési stratégiák és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs eszközök, a Thomas–Killman modell megismerése.
 • Versengő / Kompromisszum kereső / Problémamegoldó / Alkalmazkodó / Elkerülő
 • Saját konfliktuskezelési stílusunk beazonosítása
 • Konfliktusos beszélgetés eredményes kezdeményezésének technikái: A Mondd és 3 M technika.
 • A konfliktuskezelési technikák és stratégiák helyzetfüggő alkalmazása.

Tárgyalástechnika a gyakorlatban
Tárgyalástechnika, a tárgyalás szakaszai, érveléstechnika, kifogáskezelés

Tematikai egységek:

 • Tárgyalástechnikai alapismeretek.
 • A tárgyaló felek érdekei, céljai, várható reakcióik és kezelésük.
 • A tárgyalás szakaszai.
 • Információ szerzés és szükséglet felmérés jelentősége és módszerei.
 • Érveléstechnika és javaslattétel.
 • Meggyőzés a gyakorlatban, érvek típusai, érv sorrend.
 • Ár kommunikálásának lehetőségei.
 • Az ellenvetések és kifogások kezelésének eszközei.
 • Zárási technikák.
 • Tisztességtelen és trükkös technikák felismerése, jellemzői és kezelésük.

Értékesítési attitűd és alapkompetenciák
Az értékesítés-technikai kommunikációs eszköztár bővítése.

Tematikai egységek:

 • Az értékesítés alapjai, alapelvei és a folyamata.
 • Az értékesítési szemlélet fejlesztése.
 • A non-verbális kommunikáció jeleinek értelmezése az értékesítési tárgyalás során.
 • Értékesítési tárgyalási etikett és protokoll alapjai.
 • Az eredményes értékesítés: a nyerő–nyerő tárgyalás menete.
 • A tárgyalás kritikus pontjainak kezelése, kifogás-kezelési technikák bővítése.
 • Egyéni befolyásolási és meggyőzési technikák.
 • A hatékony kérdezéstechnika fejlesztése és készségszintre emelése.

Hatékony prezentáció
A sikeres prezentációk megtartásához szükséges ismeretek, technikák, módszerek elsajátítása

Tematikai egységek:

 • A prezentáció dinamikája és felépítése a figyelemfelkeltéstől a hatásos befejezésig.
 • A hatáskeltés személyi és tárgyi feltételei, technikái.
 • Előadói stílusok.
 • A prezentációt segítő technikák: retorikai elemek, kulcsüzenetek elhelyezése, a hallgatóság bevonása az előadásba, szemléltető eszközök elhelyezése, használata.
 • A professzionális prezentáció felépítése. A sikeres előadás nyolc lépése.
 • Önálló prezentációkészítés a PowerPoint/prezi segítségével
 • A prezentációt segítő kommunikációs csatornák, retorikai elemek, szóbeliség, a meggyőzőerő és hitelesség nyelvi eszközei.
 • Nyelvi fordulatok a hallgatóság kérdéseinek, kritikus megjegyzéseinek, negatív reakcióinak kezelésére.
 • Technikai bakik áthidalásának technikái.
 • A prezentációk, előadások protokollja.
 • A lámpaláz leküzdésének lazító- és légzéstechnikái.
 • Vizuális eszközök hatékony használata és elhelyezése.
 • A nem verbális jelzések formái, funkciói és szabályozási módjai az üzleti retorikában.

Ügyfélorientált viselkedés és kommunikáció fejlesztése
Ügyféltípusok megismerése és az ügyféltípusra épített kommunikáció valamint a problémás ügyfelek kezelésének elsajátítása.

Tematikai egységek:

 • Személyiségtipológia alapjai: személyiségtípusok és jellemzőik.
 • Személyiségtípusok/ügyféltípusok felismerése, beazonosítása.
 • Személyiségtípusnak/ügyféltípusnak megfelelő kommunikáció követelményei: non-verbális és verbális kommunikációs eszközök.
 • A differenciált ügyfélkezelés: ügyféltípusok és a velük való kapcsolatteremtés, együttműködés, kommunikáció.
 • Udvariassági irányelvek, etikett és protokoll szabályok az ügyfelekkel való bánásmód során.
 • Problémás ügyek, feszült helyzetek, problémás ügyfelek, reklamációk és nehéz esetek kezelésének technikái.

Érzékenyítés
Tolerancia és elfogadás - a résztvevők szemléletformálása, az együttműködés elősegítése

Tematikai egységek:

 • Tolerancia és együttműködés fejlesztése.
 • A tapintatos, de egyértelmű közlések módja, technikája.
 • Emberi játszmák és kezelésük.
 • Kommunikációs hatékonyság eszközei.
 • Önismeret fejlesztés.
 • Konfliktuskezelés.
 • Az atipikus foglalkoztatási formák megismerése, előnyei a szervezet és a munkavállaló számára.
 • Megváltozott munkaképességűek befogadása, alkalmazkodó képesség fejlesztése.

Az eredményes személyközi kommunikáció alapjai
Verbális és non-verbális csatornák működése a hétköznapi és üzleti interakciók során

Tematikai egységek:

 • A kommunikáció fogalma, célja, eszközrendszere.
 • A sikeres kommunikáció feltétele
 • A verbális, vokális és non-verbális kommunikáció fejlesztése, különös tekintettel a légzéstechnikára, a beszédérthetőségre és az intonációra.
 • A kommunikációs tér és zónatávolságok kulturális különbségeinek szerepe az üzleti életben.
 • A testbeszéd értékelő és megtévesztő jelei.
 • A leggyakrabban használt gesztusok értelmezése.
 • A testbeszéd hét titka a sikeres kommunikációban.
 • Az üzleti etikett e tárgykörre érvényes szabályainak megismerése.
 • Az interkulturális különbözőségből fakadó sztereotípiák, attitűdök és előítéletek tisztázása. Támogató és gátló személyészlelési funkciók.
 • A konfliktusok lehetőségének csökkentése, megelőzése, a feszültségmentes, hatékony együttműködés megteremtése
 • Az önismeret és kreativitás fejlesztése.

Az eredményes üzleti kommunikáció alapjai
A különböző kommunikációs csatornák alkalmazása az üzleti életben

Tematikai egységek:

 • A szóbeli és írásbeli szövegalkotás.
 • Szövegértelmezés, lényegkiemelés, szövegadaptáció, generalizálás.
 • Egyéni stílus.
 • A félreérthető és félreértelmezhető fordulatok felismerése és elkerülése.
 • A sikeres szóbeli kommunikációhoz szükséges kérdező és visszajelző technikák.
 • Hivatalos és nem hivatalos közlésfajták típusai.
 • A kommunikációs zavarok felismerése és kezelése.
 • Pozitív kifejezések és kerülendő kifejezések szóban és írásban.
 • Önérvényesítő technikák.
 • A telefonos üzleti kommunikáció fontossága.
 • A telefonos és elektronikus kommunikáció illemtana, kapcsolatfelvételi szabályok.
 • A hatékony telekommunikáció jellemzői.
 • A levelezés alapelemei; a szervezeten belüli levelezés formái, stílusa; levelezés külső partnerekkel.

Hatékony időgazdálkodás és delegálás
Tervezés, irányítás, szervezés és feladat-strukturálás

Tematikai egységek:

 • A SMART cél és a célpiramis.
 • Napi időkerék.
 • Személyes hatékonyság javítása, a fontos-sürgős mátrix alkalmazásával.
 • Az idő és feladattervezés: napi és heti időterv.
 • Az önmegfigyelés eszközei: állapotfelmérés, időrabló tevékenységek, „szabadidő” kihasználás.
 • A hatékony időmenedzsment eszközei, checklisták készítése
 • Tervezés, irányítás, szervezés és feladat-strukturálás
 • ABC analízis és Eisenhower mátrix.
 • Pareto elv alkalmazása az időgazdálkodásban.
 • A halogatás okai: Premack elv.
 • A hatékony delegálás módszertana.
 • A delegálás 7 szabálya.

A projektszemléletű munkaszervezési módszerek
A résztvevők projektszemléletű attitűdjének fejlesztése. A projektmenedzsment módszereinek megismerése példákon és esettanulmányokon keresztül.

Tematikai egységek:

 • Projekt életciklus, projektek fázisai (indítás, tervezés, megvalósítás, monitoring, lezárás).
 • Projektek szervezése.
 • Projekt szervezet.
 • Projekt team alakítása.
 • Team munka szabályok a projektek során.
 • Projekttervezés:projektcélok meghatározása és a mérföldkövek kijelölése.
 • Feladatok meghatározása, ütemtervkészítés.
 • Projekttervezési módszerek.
 • Nyomon követés.
 • Projektértékelés, lezárás.

Stresszkezelés
Stressz-kezelési stratégiák kialakítása, akciótervek készítése a tudatos stressz-kezeléshez.

Tematikai egységek:

 • Önismeret-fejlesztés a személyiségtipológiák megismerésén keresztül.
 • A stressz tünetek megismerése. Mérhető és nem mérhető stressz.
 • Szervezetünk és a stressz: önismeret-fejlesztés a betegségeink és a stressz összefüggéseinek vizsgálatával.
 • Az elme és a stressz- Az emberi teljesítmény görbéje.
 • Attitűd-fejlesztés az életvitel újjászervezésére.
 • A berögzült káros viselkedések megváltoztatása.
 • A percepciók megváltoztatása: a pozitív gondolkodás fejlesztése.
 • A munkahelyi teljesítmény fejlesztése.
 • Önfejlesztés - Önszervezési készségek fejlesztése.

Hatékony szervezeti kommunikáció
Formális és informális szervezeti csatornák megismerése, a szervezeten belüli visszajelzési kultúra fejlesztése, egyéni kommunikációs stílusok

Tematikai egységek:

 • A kapcsolatokat erősítő és gyengítő kommunikáció jellegzetességeinek felismerése, és szituációtól függő kezelése.
 • Az aktív odafigyelés elsajátítása.
 • Asszertivitás.
 • A testbeszéd értékelő és megtévesztő jelei, hatalmi játszmák.
 • Eredményes kommunikációs rendszerek és struktúrák kialakítása csoport és cégszinten.
 • Hatékony és befogadó feedback technikák elsajátítása.
 • A szervezeten belüli egységes visszajelzési kultúra.
 • Az interkulturális különbözőségből fakadó sztereotípiák, attitűdök és előítéletek tisztázása. Támogató és gátló személyészlelési funkciók.
 • A konfliktusok lehetőségének csökkentése, megelőzése, a feszültségmentes, hatékony együttműködés.
 • Az asszertív kapcsolatot erősítő kommunikáció eszköztára.
 • Hatalom és befolyás, kommunikáció nehéz helyzetekben, népszerűtlenség és integritás.
 • A változás tényezői, önérvényesítési technikák.
 • Az önismeret és kreativitás.