parallax background

Vezetői tréningek

Vezetői tréningek

Vezetőként akkor lehetünk igazán sikeresek, ha képesek vagyunk megérteni és fejleszteni önmagunkat és csapatunkat. Vezetőknek szóló tréningjeink abban segítenek Önnek, hogy kihozhassa önmagából és csapatából a maximumot.

Az oldalon olyan témajavaslatokat mutatunk be, melyek az eddigi tapasztalataink, és a hozzánk érkező visszajelzések alapján hasznosak lehetnek, hozzájárulhatnak a vezetők hatékonyságának növeléséhez, a szervezeti célok megvalósításához.

A bemutatást a teljesség igénye nélkül tesszük, az itt megjelölt témakörökön kívül örömmel fejlesztünk a szervezet egyedi kéréseinek megfelelően más tematikus programokat is.

Kattintson a részletekért a képzés címére!
Vezetői tréningek

Vezetői tréningek

Innermetrix ADVanced Insights
ADVanced Insights a vezetői produktivitásért

Innermetrix Advanced Insights három mérőeszköz (IMX TEHETSÉG INDEX, IMX DISC INDEX, IMX ÉRTÉKINDEX) összefüggéseire épül. Ez a program abban segíti a vezetőket, hogy

 • tudatosabban építsenek azon természetes tehetségeikre, melynek alapján gondolkoznak és a döntéseiket meghozzák;
 • megtalálják azt a – viselkedési stílusuknak megfelelő – módszert vagy utat, amely leginkább segíti őket céljaik elérésében;
 • jobban megértsék, hogy milyen értékek működtetik a belső motivációjukat, és lelkesedésüket azért, hogy a természetes tehetségeiket használják is a mindennapokban;

Miért fontos ez a tudás?

 • Segít abban, hogy autentikus vezetők lehessünk, ezáltal kevesebb belső feszültségből adódó stresszel kelljen megküzdenünk a mindennapokban. „Csupán” már ezáltal elérhetjük, hogy produktívabbak legyünk ahelyett, hogy még több munkaórával terhelnénk meg agyunkat a munka-magánélet, így az egészségünk rovására.
 • Az Axiológia tudományára épülő tehetség index valódi kincs számunkra, mivel összetetten vizsgálja a gondolkodásmódunkat, amely végső soron az egész teljesítményünket befolyásolja.
 • Közel 80 kompetenciaterületünket képes azonosítani, melyeket a megfelelő kontextusban – azaz a különböző vezetői feladatokhoz illesztve – értelmezünk.

Motiváció és teljesítménymenedzsment
A döntéshozatal pszichológiája, vezetési stílusok, a saját stílus beazonosítása, kortárs motivációelméletek megismerése.

Tematikai egységek:

 • Motiváció elméletek.
 • Az egyéni motivációk beazonosítása.
 • Teljesítménymenedzsment elméleti alapjai.
 • A teljesítmény menedzsment folyamata.
 • A teljesítményértékelés csapdái.
 • Az eredményes teljesítményértékeléshez szükséges kompetenciák.
 • Célkitűzés és teljesítményértékelés.
 • Teljesítmény megfigyelése és visszajelzése fejlesztési céllal.
 • A teljesítményértékelés módszerei.

Az eredményes vezetés alapja
Vezetői alapismeretek, stratégiai tervezés lépéseinek megismerése, célok kitűzése, akcióterv készítés elsajátítása.

Tematikai egységek:

 • A vezetővé válás pszichológiai hatásai.
 • Vezetői kompetenciák és vezetői hiteleség.
 • Vezetői szerepek és vezetői alapfeladatok.
 • Tervezés, irányítás, szervezés és feladatstrukturálás.
 • Motiválás, ellenőrzés, visszacsatolás.
 • A döntéshozatal módszertana.
 • Környezetelemzés: SWOT és PEST analízis.
 • Jövőkép és stratégiaalkotás.
 • Balanced Scorecard modell.

Helyzetfüggő vezetés módszertana
A helyzetfüggő vezetés alapjai és módszerei.

Tematikai egységek:

 • A vezetés fogalma, funkciói.
 • A vezetéselméletek fejlődése.
 • Vezetési stílusok, vezetői szerepek.
 • Helyzetfüggő vezetés alapjai.
 • A helyzetfüggő vezetés 3 legfontosabb készsége: helyzetfelismerés, rugalmasság, együttműködés a teljesítményért.
 • Helyzetfüggő vezetés 4 szakasza.
 • Helyzetfüggő vezetés a gyakorlatban.
 • A szervezeti vezetés feltételrendszere.

A vezető, mint a szervezeti kultúra motorja
A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék, mit jelent a vállalati kultúra, megismerjék az egyes kultúra típusokat, megismerjék és megértsék, melyek a meghatározó elemei a szervezeti kultúrának, tudatosítsák saját vezetői szerepüket, feladatukat és felelősségüket a szervezeti kultúra formálásában.

Tematikai egységek:

 • Kultúra meghatározása.
 • A nemzeti kultúrák Hofstede féle világtérképe.
 • Mit jelent a vállalati kultúra?
 • Schein Jéghegy modellje.
 • Kultúra meghatározó elemei egy szervezetben.
 • Domináns vs szubkultúra.
 • Kultúra típusok.
 • Szervezeti kultúra formálása.
 • Kultúra és vezetés.

Vezetői viselkedési és döntéshozatali minták
A képzés célja, hogy fejlődjön a résztvevők önismerete, képesek legyen a saját produktivitásuk, teljesítményük növeléséhez szükséges viselkedési erősségeik, motivációs értékeik, döntéshozatali preferenciák felismerésére, megértésére és a teljesítményük fokozására az erősségeikre való fókuszálás segítségével.

Tematikai egységek:

 • A személyiség jéghegy modellje: látható és láthatatlan elemek.
 • Személyes viselkedési erősségek beazonosítása a vezetői munkában az Innermetrix DISC modell alapján.
 • A motiváció hét aspektusa Dr. Gordon Allport elmélete alapján.
 • Döntéshozatali stílusok: Empatikus, Praktikus, Analitikus gondolkodási aspektusok..
 • Az egyéni úgy nevezett természetes tehetségek feltérképezése, ami alapján az egyén, mint vezető gondolkodik és döntéseket hoz.

Változásmenedzsment
A képzés célja, hogy a résztvevők a saját szervezetükön belül felismerjék és vállalják a változás szükségszerűségét, képessé válnak a szervezet változásait kreatív módon kezdeményezni és végrehajtani, képessé válnak felmérni a változás mikéntjét, kiváltó okait és lehetséges kimeneteit, valamint változás vállalatra vetített pozitív vagy negatív hatásait figyelembe véve meghatározni a megfelelő stratégiát.

Tematikai egységek:

 • A változás és változtatás folyamata, hatásai.
 • Változás – válság - krízis.
 • Változáskezeléséi stratégiák.
 • Személyes vezetés gyakorlata és módszerei a változáskezelésben.
 • Hatékony vezetői stílusok a változások kezeléséhez.
 • Segítő és akadályozó tényezők.
 • Változással szembeni ellenállás és aggályok kezelése.
 • Változásokból adódó konfliktusok (egyéni, csoport és szervezeti szinten).
 • Csoportdinamikai folyamatok változások és konfliktusok idején.
 • Pozitív attitűd kialakítása a változással szemben.
 • A változás sikeres megvalósítása a szervezetben.

Vezetés magasabb szinten
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a jól teljesítő szervezet modelljét, jellemzőit, fő és aldimenzióit, képesek legyenek saját szervezetük esetében felismerni, mely tényezők, dimenziók esetében van szükség a beavatkozásra a szervezet eredményességének növelése érdekében, megismerjék a jól teljesítő szervezet ismérvei szerinti működtetés módszereit.

Tematikai egységek:

 • A Jól Teljesítő Szervezet ismérvei és jellemzői.
 • Információ áramlás és nyílt kommunikáció működése.
 • Jövőkép.
 • Vevői eredmények nyomon követése szervezeti és munkatársi szinteken.
 • Struktúrák: folyamatok, ösztönzés.
 • Munkakörnyezet.
 • Felelősség és Döntéshozatal értelmezése.
 • Tanulás és fejlődés szervezeti és egyéni szinteken.
 • Vezetői működés.
 • A vállalat, szervezet megítélése.

Csapatok hatékony vezetése
A képzés célja, hogy fejlődjön a részvevők csapatok vezetéséhez szükséges vezetői attitűdje, képességeik és készségeik, képesek legyenek a különböző csoportszerepek beazonosítására, megismerjék a csoportdinamikai folyamatokat, szociális struktúrájukat, a csoportok belső viszonyait, képesek legyenek a célok, motivációk és együttműködési lehetőségek kidolgozására, képesek legyenek saját vezetői szerepük tudatos alakítására, a megfelelő munkacsoport kultúra kialakítására.

Tematikai egységek:

 • A csapatépítés alapelvei.
 • Csoportdinamika és a csoportfejlődés szakaszai.
 • A csoporton belüli kommunikációs minták különbözősége.
 • A csoportszerepek kialakulása, jellemzőik felismerése, és alkalmazásuk a csapatmunka sikerének érdekében.
 • A gyors és helyes csoportdöntést akadályozó tényezők felismerése.
 • Csoporton belüli konfliktusok megelőzése, konfliktuskezelési technikák a csoportban.
 • Értékek és normák szerepe a csoportidentitás fejlődésében.
 • A hatékony team: Belbin-féle csoportszerepek.
 • A csapat filozófiája a TEAM = Together Everybody Achieves More.
 • A sikeres csapatok működését akadályozó tényezők.

Hatékony értekezlet vezetés és prezentációs technikák
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák a hatékony értekezlet vezetés módszertanát, megismerjék a professzionális előadás és üzleti prezentáció elemeit és képessé váljanak azok alkalmazására, elsajátítsák a sikeres prezentációk megtartásához szükséges ismereteket, technikákat, módszereket, képesek legyenek a helyzettől és a célközönségtől, valamint az előadás céljától függően önállóan kreatív figyelemfelkeltő prezentációk készítésére, változatos eszközök használatával (pl. PowerPoint/Prezi felhasználásával).

Tematikai egységek:

 • Értekezletvezetés. Hatékony értekezletvezetési technikák.
 • Csoportos döntéshozatal módszertana.
 • Befolyásolási technikák az értekezletvezetés során.
 • A prezentáció dinamikája és felépítése a figyelemfelkeltéstől a hatásos befejezésig.
 • A hatáskeltés személyi és tárgyi feltételei, technikái.
 • Előadói stílusok.
 • A prezentációt segítő technikák: retorikai elemek, kulcsüzenetek elhelyezése, a hallgatóság bevonása az előadásba, szemléltető eszközök elhelyezése, használata.
 • A professzionális prezentáció felépítése. A sikeres előadás nyolc lépése.
 • Önálló prezentációkészítés a PowerPoint/prezi segítségével.
 • A prezentációt segítő kommunikációs csatornák, retorikai elemek, szóbeliség, a meggyőzőerő és hitelesség nyelvi eszközei.
 • Nyelvi fordulatok a hallgatóság kérdéseinek, kritikus megjegyzéseinek, negatív reakcióinak kezelésére.
 • Technikai bakik áthidalásának technikái.
 • A prezentációk, előadások protokollja.
 • A lámpaláz leküzdésének lazító- és légzéstechnikái.
 • Vizuális eszközök hatékony használata és elhelyezése.
 • A nem verbális jelzések formái, funkciói és szabályozási módjai az üzleti retorikában.

Projektek vezetése, projektmenedzsment ismeretek
A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a projektmenedzsment elvi alapjait és gyakorlati módszereit, képesek legyenek a projektek átgondolt tervezésére, szervezésére és megvalósítására.

Tematikai egységek:

 • A változásokkal szembeni ellenállás okai.
 • A projektek szereplői.
 • A projektek előkészítése.
 • A projekt szervezet, működés és csapatépítés.
 • A projektmenedzsment kompetencia rendszere.
 • Feladatok, források, döntési kompetenciák viszonya.
 • Projekt probléma, kockázat és változásmenedzsment.
 • Projekt kontrolling, teljesítmény és minőségmenedzsment.
 • Projekt zárás és értékelés.

Tárgyalástechnika a gyakorlatban
Értekezletvezetés, az előadói készség, a külső környezet kihasználása, a modern technikai eszközök hatékony felhasználása

Tematikai egységek:

 • A tárgyalási szituáció elemei, az üzleti tárgyalások felépítése.
 • Tervezési technikák, módszerek a hatékony tárgyalások levezetésére, kiemelten a 8 fázisú tárgyalási modell.
 • Felkészülés a tárgyalásra: az információk forrásai.
 • A non-verbális kommunikáció szerepe az üzleti tárgyaláson.
 • A tárgyalás egyes szakaszainak tartalma és módszertana.
 • Hatékony kérdezés, aktív figyelem alkalmazása tárgyalás közben.
 • A tárgyalópartnerek alkalmazott befolyásolási stílusa és a tisztességtelen/trükkös technikák felismerése.
 • A különböző személyiségtípusok felismerése és a rájuk szabott kommunikáció eszköztára.
 • Az önérvényesítő tárgyalási stratégia és a meggyőző kommunikáció technikái.
 • A különböző személyiségtípusok felismerése és a rájuk szabott kommunikáció eszköztára.
 • Eredményközpontú tárgyalástechnika és a TELA modell.
 • A üzleti tárgyalás értékelése és utómunkálatai.

Hatékony időgazdálkodás és delegálás
Tervezés, irányítás, szervezés és feladatstrukturálás

Tematikai egységek:

 • A SMART cél és a célpiramis.
 • Napi időkerék.
 • Személyes hatékonyság javítása, a fontos-sürgős mátrix alkalmazásával.
 • Az idő-és feladattervezés: napi és heti időterv.
 • Az önmegfigyelés eszközei: állapotfelmérés, időrabló tevékenységek, „szabadidő” kihasználás.
 • A hatékony időmenedzsment eszközei, checklisták készítése
 • Tervezés, irányítás, szervezés és feladat-strukturálás
 • ABC analízis és Eisenhower mátrix.
 • Pareto elv alkalmazása az időgazdálkodásban.
 • A halogatás okai: Premack elv.
 • A hatékony delegálás módszertana.
 • A delegálás 7 szabálya.

Munkatársak professzinális kiválasztása és fejlesztése
A szervezet erőforrásaihoz alkalmazkodó kiválasztási, képzési programok megtervezése és lebonyolítása. A vállalati fluktuáció csökkentése, a dolgozói lojalitás növelése.

Tematikai egységek:

 • A személytípusok és a szakmai pályafutás, karrier között fennálló összefüggések megismerése.
 • Az egyén pszichológiai preferenciáinak összehangolása a munkakörrel, a szervezeti struktúrával és a munkahellyel.
 • A leghatékonyabb keresési módszerek megismerése és a szervezet számára legmegfelelőbb kiválasztása.
 • Önélerajz-elemzés, szűrés.
 • Interjú- és AC forgatókönyv összeállítása és levezetése.
 • Összefoglaló jelentések készítése az interjúkról és a kiválasztás folyamatáról.
 • Írásbeli visszajelzés a résztvevőknek a kiválasztási folyamat eredményéről.
 • Egyéni fejlesztési tervek és a képzési terv összeállítása.

A vezető mint coach
A coach szerepkör és a coaching eszköztár megismerése, a vezető coaching szemléletének fejlesztése.

Tematikai egységek:

 • A coach feladata és szerepe.
 • A coaching–szemléletű vezető tevékenységének jellemzői.
 • Az adaptív coaching típusai: direktív, no-direktív coaching, alkalmi és folyamatos coaching, specifikus és általános coaching.
 • A coaching folyamat lépései és technikája: határok, buktatók felismerése, a coach – coachee kapcsolat kialakítása.
 • A coaching eszköztára.
 • A helyzetfüggő vezetés a coaching összefüggései.
 • A motiváció és a coaching szemléletű vezetés összefüggései.
 • A vezetői és a coach attitűd különbségei.
 • A coaching szemléletű vezetés szerepe a munkatársak fejlesztésében.